Naprawa ASB

Group Options

Photo Albums

No album created yet.

Videos

There are no videos added yet

Events

No event created yet.
Naprawa ASB
Group Information
Category:
Name:
Naprawa ASB
Created:
Monday, 06 May 2019
Creator:

Description

'naprawy
Ró?norodne g?osy mo?emy us?ysze? od kierowców odno?nie do automatycznych skrzy? biegów. Jeszcze kilka lat w ty? ten rodzaj skrzyni biegów przewa?nie odznacza? si? s?ab? wytrzyma?o?ci? a równie? kultur? pracy, a prócz tego bez liku kierowców nie do ko?ca akceptowa?o tego typu rozwi?zanie. Kiedy niekiedy mo?na by?o trafi? nader udane modele, które nie czyni?y ?adnych problemów, jak tak?e takie, które bez ustanku wymaga?y wizyt w serwisie. Od jakiego? czasu automatyczne skrzynie biegów, tak popularne w szczególnie w USA a równie? wielu innych pa?stwach na zachodzie, zacz??y cieszy? si? i u nas spor? popularno?ci?. Naturalnie wielki wp?yw na to mia?y ogromne zmiany konstrukcyjne, regularnie wprowadzane przez producentów. O ile sama koncepcja funkcjonowania zmianie nie uleg?a, o tyle wytrzyma?o?? tera?niejszych mechanizmów jest nieporównywalna do tego, co mia?o miejsce jeszcze nie tak dawno. Dzi? skrzynie biegów w automacie pracuj? bardzo p?ynnie oraz subtelnie, bez jakich? odczuwalnych szarpni??. Du?a cz??? kierowców w trakcie p?ynnej jazdy nawet nie umie powiedzie?, w którym momencie nast?pi?a zmiana biegu. Zalety automatycznych skrzy? biegów zw?aszcza ukazuj? si? w korkach, gdy musimy co chwil? zwalnia? a tak?e rusza?.
Kiedy zdecydujemy si? na automat, to trzeba jednak pami?ta? o tym, i? b?dzie on potrzebowa? w?a?ciwej eksploatacji a równie? serwisowania. Albowiem jest to nadzwyczaj skomplikowany a równie? bardzo dok?adny mechanizm, a wszelakie zaniedbania przy nim maj? szans? si? sko?czy? drog? reperacj?. Niew?tpliwie naprawa automatycznych skrzy? biegów pozna? jest realna, i z pewno?ci? nie powinno by? k?opotów z odszukaniem odpowiedniego speca, lecz z jakiej przyczyny mamy ponosi? niepo??dane wydatki, je?eli mamy szans? ich si? ustrzec? Szczególnie nale?y zatem respektowa? poprawne tryby pracy a równie? stosowa? je wy??cznie w momentach, do których s? przeznaczone. Zbyt cz?ste zmiany ustawie? mog? wywo?a? o wiele szybsze zu?ywanie si? wewn?trznych mechanizmów, a tak?e w efekcie ko?cowym ich usterk?. Jednakowo, jak w przypadku silnika, trzeba wystrzega? si? ostrej jazdy przez kilka minut od odpalenia samochodu. Olej w skrzyni biegów jest g?sty i tak d?ugo jak nie uzyska odpowiedniej temperatury nie smaruje porz?dnie przek?adni. Kilka spokojnie pokonanych kilometrów da szans? mu na uzyskanie odpowiedniej temperatury, z tej przyczyny powinno to by? zasad? nr 1 w czasie u?ywania tego rodzaju skrzyni biegów.

Announcements

No bulletin added yet

Discussions

No discussion added yet.